Tin tức

Ấn Độ Dự trữ Ngoại hối, USD tăng lên từ mức $651.51B trước đó lên $655.82B trong Tháng Sáu 7

Nguồn  Fxstreet1718364950
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 13 tháng 6

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 13 tháng 6 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1718271329

Thụy Sĩ Chỉ số giá sản xuất và giá nhập khẩu (so với tháng trước) đạt -0.3%, thấp hơn mong đợi (0.5%) trong Tháng Năm

Nguồn  Fxstreet1718260560
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 12 tháng 6

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 12 tháng 6 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1718172989
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 11 tháng 6

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 11 tháng 6 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1718085657
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 10 tháng 6

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 10 tháng 6 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1718005523

Ấn Độ Dự trữ Ngoại hối, USD tăng lên $651.51B trong Tháng Năm 27 từ mức $646.67B trước đó

Nguồn  Fxstreet1717760168
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 7 tháng 6

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 7 tháng 6 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1717745366
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 6 tháng 6

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 6 tháng 6 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới bên dưới

Nguồn  Fxstreet1717667787
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 5 tháng 6

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 5 tháng 6 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1717575385
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 4 tháng 6

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 4 tháng 6 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1717488376
Tùy chọn FX đối với đợt cắt giảm tại New York hết hạn vào ngày 3 tháng 6

Tùy chọn FX đối với đợt cắt giảm tại New York hết hạn vào ngày 3 tháng 6 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1717395313

Ấn Độ Thâm hụt Tài khóa Liên bang, INR tăng lên từ mức 15013.65B trước đó lên 16536.7B trong Tháng Ba

Nguồn  Fxstreet1717157703

Ấn Độ Dự trữ Ngoại hối, USD giảm xuống $646.67B trong Tháng Năm 20 từ mức $648.7B trước đó

Nguồn  Fxstreet1717157297

Nam Phi Tín dụng khu vực tư nhân: 3.9% (Tháng Tư) so với mức 5.18% trước đó

Nguồn  Fxstreet1717135546
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 30 tháng 5

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 30 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1717054292
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 29 tháng 5

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 29 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1716971048
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 27 tháng 5

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 27 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1716794760
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 22 tháng 5

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 22 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1716362450
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 21 tháng 5

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 21 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới bên dưới

Nguồn  Fxstreet1716282152
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 20 tháng 5

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 20 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1716187267

Ấn Độ Dự trữ Ngoại hối, USD tăng lên $644.15B trong Tháng Năm 6 từ mức $641.59B trước đó

Nguồn  Fxstreet1715945749
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 14 tháng 5

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 14 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1715678154

Thụy Sĩ Chỉ số giá sản xuất và giá nhập khẩu (so với tháng trước) đạt 0.6%, vượt mức dự đoán (0.2%) trong Tháng Tư

Nguồn  Fxstreet1715668539

Ấn Độ Dự trữ Ngoại hối, USD tăng lên từ mức $637.92B trước đó lên $641.59B trong Tháng Tư 29

Nguồn  Fxstreet1715340950
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 6 tháng 5

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 6 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1714982231

Ấn Độ Dự trữ Ngoại hối, USD giảm từ mức $640.33B trước đó xuống $637.92B trong Tháng Tư 22

Nguồn  Fxstreet1714736153
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 2 tháng 5

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 2 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1714636743
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 1 tháng 5

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 1 tháng 5 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1714547709
Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 30 tháng 4

Tùy chọn FX hết hạn đối với đợt cắt giảm tại New York vào ngày 30 tháng 4 lúc 10:00 Giờ miền Đông, qua DTCC, chi tiết bên dưới

Nguồn  Fxstreet1714463187
goTop
quote